За проекта

Проблемът

В цяла Европа 9 милиона момичета са преживели някакво кибер насилие до 15-годишна възраст, но в повечето държави-членки то не е криминализирано и страните, участващи в проекта, се различават по чувствителност и възприемане на тези явления.

Насилието, основано на пола, едно от най-старите престъпления в човешката история, се основава на половите стереотипи и неравенства. Сега то се изостря от новите технологии, които засилват свръх генерализациите, предлагат анонимност на извършителите и злоупотребите стават много бързо. Младите хора са чести потребители на интернет, но често не са в състояние да имат отговорни / съответни отношения. Те не са склонни да съобщят за киберпрестъпления и тормоз, страхувайки се да не бъдат обвинени като жертви и / или не знаят, че това е форма на сексуално насилие.

Партньорите по проекта събраха от местните заинтересовани страни необходимостта да се говори по тези теми с младежи и да се подготвят учители / преподаватели за тази цел. Всъщност няма много образователни програми за онлайн насилието, основано на пола.

Очаквани резултати

 
 • овластени участници за активно предотвратяване и борба с кибер насилието, основано на пола
 • увеличен капацитет за критично разбиране на половите стереотипи
 • понижена толерантност към всяка форма на насилие, основано на пола и обвиняване на жертви
 • стимулиране на уважителни и отговорни отношения между тийнейджърите
 • намален брой на случаите
 • насърчена активна ангажираност и стимулирана отзивчивост на субекти

Цели

Проектът има за цел да предотврати кибер насилието, основано на пола чрез разработване на ON-OFF модел с дейности, свързани с основните решаващи, офлайн ефекти, целенасоченото поведение и положителните социални ценности. По този начин Моделът ще образова, повишава осведомеността и ще даде възможност на учителите / възпитателите и младите хора чрез ефективно прилагане на стратегиите за намеса. Проектът също така ще оцени как ще промени социалното отношение и ще включи лицата, вземащи решения, за да насърчават по-ефективни политики.

Цел

Първата целева група ON-OFF е учители / възпитатели, като професионалисти, които участват в обучението на децата да уважават всички, да преодоляват стереотипите и евентуално да ги подкрепят в случай на (кибер) насилие основано на пола. Подобряването на техните компетенции означава увеличена сензитивност на хиляди млади хора, които наистина допринасят за превенцията на насилието.

Втората целева група са младите хора на възраст 12-17 години: те са достатъчно зрели, за да се занимават с теми като тази по проекта (с различни нива на чувствителност) и са особено засегнати от проблема. Вземащите решения също ще участват активно, насърчавайки по-задълбочения си ангажимент по теми ON-OFF, насърчавайки устойчивостта, проследяването и / или разширяването на проекта.

Цели

 • предотвратяване на кибер сексуално / насилие, основано на пола сред младите хора
 •  да подчертае своите офлайн конкретни последствия и да сложи край на нетолерантността
 • да се премахнат половите стереотипи, насърчавайки поведенчески промени
 • да се повиши информираността и да се даде възможност на младите хора и възрастните, отговорни за тяхното образование
 • да се увеличи капацитетът на учители / преподаватели за предотвратяване на онлайн насилието, основано на пола, намаляване на броя на жертвите
 • да се разпространяват правата на момичетата и жените, да се борят с обвиняването на жертви и да се възпитават на съпричастност и уважение