(WP2) Дизайн на модела за интервенция

Целта на модела за интервенция ON – OFF е да се разработи модел за обучение и повишаване на осведомеността, за да се предотврати онлайн насилието, основано на пола. Докато разработват Политика за закрила на детето, за да защитят правата на непълнолетните лица, партньорите ще стартират дизайна на модела. От една страна, те ще събират информация директно от целевите групи чрез въпросник. От друга страна, те ще разследват кибер насилието, основано на пола, ще открият добри практики, други проекти, основни национални и европейски политики. Партньорите ще разработят набор от дейности и материали за емоционално ангажиране, овластяване и увеличаване на капацитета. Моделът ще бъде тестван преди пълното им прилагане в WP3.

BG - Въпросник за кибер насилие, основано на пола и половите стереотипи

(WP3) Изпълнения на модела за интервенция

WP3 има за цел да внедри модел ON-OFF за предотвратяване и реагиране на кибер насилието, основано на пола сред младежите. Това ще придаде сензитивност и ще даде възможност на младите хора да избягват и реагират на този вид тормоз и ще помогне на учителите / възпитателите да повишат информираността и да поемат образователна роля в този сектор, като подкрепят хиляди млади хора в промяната на социалните нагласи. Ефективното изпълнение на WP3 ще бъде подкрепено от официалното ангажиране на публичните администрации и училища / младежки центрове като асоциирани партньори.
Онлайн платформата ще съдържа всички материали, необходими за внедряване на ON-OFF модел. След обучението за обучители, Стратегиите за интервенция ще бъдат тествани с учители / преподаватели във всички страни. Информационните дни ON-OFF ще повишат осведомеността на по-широката общественост на местно ниво чрез прякото участие на участниците, споделяне на уроци, извлечени от логиката на обучението на връстници и стимулиране на по-нататъшното прилагане на Модела.

(WP4) Анализ на промяната на поведението

WP4 има за цел да анализира ефективността и въздействието на ON-OFF модела, особено по отношение на промяна на социалните нагласи на участниците, поведението и отношенията. Този анализ ще идентифицира пътищата на интервенция, които ще бъдат превърнати в оперативни (Доклад за анализ на промяната в поведението) и стратегически термини (препоръки на политиката), благодарение на приноса на участващите заинтересовани страни.