GAF – Gender Alternatives Foundation

Ние сме:
Мрежа от 7 адвокати (5 жени и 2 мъже), 2 психолози, 2 социални работници, 2 филолози – всички ние участвахме в изпълнението на проекти за защита и овластяване на жени и момичета.

  • Ние сме специализирани в работата с българското законодателство относно насилието над жени и момичета и дискриминацията, както и в използването на регионални и международни инструменти за защита на правата на човека като ЕСПЧ, CEDAW, МПГПП, законодателството на ЕС.
  • Провеждане на правни, социални, икономически и други видове изследвания, проучвания, публикации и мониторинг с цел запазване и насърчаване на правата на човека и стандартите за равенство;
  • Изготвяне на предложения за изменения в българското законодателство относно правата на човека, свободата от дискриминация и равенството на мъжете и жените във всички сфери на живота;
  • Разработване, организиране и изпълнение на проекти, свързани с проблемите на пола;
  • Организиране на кръгли маси, семинари и други форми на дискусии по въпросите на пола и правата на човека;
  • Разработване на програма за гендерни изследвания и образование;