Aretés s.c.a.r.l.

Από το 1999, η Aretés έχει αναπτύξει μια συγκεκριμένη εμπειρία στην έρευνα, την ανάπτυξη και τη διαχείριση έργων, παρέχοντας συμμετοχικές μεθόδους παρέμβασης και λύσεις που χαρακτηρίζονται από λογική καινοτομίας.
Συγκεκριμένα, τα κύρια θέματα είναι τα εξής: εφαρμοσμένη έρευνα, ανάπτυξη και διαχείριση ευρωπαϊκών έργων, οργανωτική συμβουλευτική, μάρκετινγκ και επικοινωνία. Τα νέα σύνορα των περιοχών Aretés είναι αυτά της κοινωνικής καινοτομίας, της συγκέντρωσης χρημάτων και του κοινωνικού ιστού, τα οποία συνοψίζονται στα πρόσφατα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετείχε και τα οποία αφορούν την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των νέων τεχνολογιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.
Η Aretés, στην εικοσαετή πείρα της στην αγορά, πραγματοποίησε αρκετές έρευνες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Έχει συνεργαστεί με Δήμους, Ενώσεις Δήμων, Επαρχιών και Περιφερειών, έχει συνεργαστεί με εταιρείες Υγείας, Κέντρα Εξυπηρέτησης Εθελοντισμού και Caritas. Από την ιδιωτική πλευρά, η Aretés έχει επίσης πραγματοποιήσει δραστηριότητες παροχής συμβουλών σε ιδιωτικούς οργανισμούς και επαγγελματικούς συλλόγους.
Η Aretés έχει συνεργαστεί στην ανάπτυξη διαφόρων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Erasmus +, Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια, Ευρώπη για τους Πολίτες), Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΚΤ), Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Κεντρική Ευρώπη, IPA CBC Italia-Αλβανία-Μαυροβούνιο).
Το εμπλεκόμενο προσωπικό έχει εξειδίκευση στην Εκπαίδευση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στην Κοινωνιοθεραπεία και στην ΕΕ.
Συγκεκριμένα, στα θέματα ψηφιακών μεθόδων και μεθοδολογιών μάθησης την τελευταία περίοδο, υποστήριξε το συντονισμό ενός σχεδίου Erasmus + KA2 (στρατηγική εταιρική σχέση στον τομέα της νεολαίας) σχετικά με τη χρήση του smartphone για εκπαιδευτικούς σκοπούς και είναι ο κύριος εταίρος σε ένα άλλο πρόγραμμα Erasmus + KA2 (Στρατηγική Εταιρική Σχέση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων) σχετικά με την υλοποίηση ψηφιακών εργαλείων, πηγών διδασκαλίας ανοιχτού κώδικα, καινοτόμων μεθοδολογιών μάθησης και δέσμης ψηφιακών εργαλείων αξιολόγησης (ηλεκτρονική αξιολόγηση) που διευκολύνουν το έργο των εκπαιδευτικών να εμπλέκουν τους στόχους των ενηλίκων κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού.